Regulamin

Regulamin Gdynia Underground

Ważne Informacje

1. Termin wpłaty zadatku: do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym – kontakt: +48 575 444 066.

2. Zameldowanie od 15:00 do 21:00.
Wymeldowanie do 11:00.
W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.

3. Na miejscu istnieje możliwość wykupienia śniadania. Śniadania są serwowane w godzinach od 07:30 do 10:00

4. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia.

5. Zwierzęta nie są akceptowane.

6. Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.

7. Goście muszą zachować ciszę w godzinach od 22:00 do 06:00.

8. Parking prywatny jest dostępny na miejscu (konieczna wcześniejsza rezerwacja) w cenie 30 zł za dobę.

9. Brak całodobowej recepcji. W razie konieczności nasz personel jest dostępny pod numerem telefonu: +48 575 444 066.

10. Właścicielem obiektu Gdynia Underground jest FHU Hanna Szymiec z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 37.

 

REGULAMIN GDYNIA UNDERGROUND

1. Najmujący pokój Gość obiektu Gdynia Underground zobowiązany jest do okazania Pracownikowi Gdynia Underground (FHU Hanna Szymiec) przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Pracownik może odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Osoba wynajmująca musi być osobą pełnoletnią w rozumienia polskiego prawa.

3. Rozpoczęcie pobytu w Gdynia Underground jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

4. Wpłacenie zadatku lub pełnej kwoty rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

5. Pokój w Gdynia Underground wynajmowany jest na doby. Minimalny czas pobytu wynosi od 2 do 5 dób w zależności od terminu.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić Pracownikowi Gdynia Underground do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Gdynia Underground. Gdynia Underground uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

8. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Gdynia Underground nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

9. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00 – system rezerwacyjny Gdynia Underground naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

10. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

11. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gdynia Underground w godzinach od 7:00 do 21:30.

12. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 21:30 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny pobytu osoby dorosłej, z cennika dostępnego w siedzibie FHU Hanna Szymiec.

12a. W przypadku, gdy Gość zarezerwuje pokój dla jednej osoby, a w dniu przyjazdu lub podczas pobytu okaże się, że w rzeczywistości pokój będzie wynajmowany przez dwie osoby, zostanie pobrana opłata za drugiego Gościa w wysokości 5 zł za dobę.

13. Przez cały czas pobytu w Gdynia Underground dzieci w wieku poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

14. Na terenie obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

15. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych w pokoju Gdynia Underground jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.

16. Opłata za zgubienie klucza do pokoju wynosi 30 zł.

17. W Gdynia Underground obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 6:00 dnia następnego.

18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Gdynia Underground mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Gdynia Underground powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

20. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia, firma FHU Hanna Szymiec – Gdynia Underground ma prawo zabezpieczyć środki pieniężne na koncie lub na karcie kredytowej (płatniczej) Gościa na poczet usunięcia powstałych szkód.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

23. Odpowiedzialność Gdynia Underground z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Gdynia Underground (FHU Hanna Szymiec) podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do miejsca wskazanego przez Pracownika FHU Hanna Szymiec. Gdynia Underground ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

24. Gdynia Underground świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Pracownikowi Gdynia Underground (FHU Hanna Szymiec), co umożliwi reakcję.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Gdynia Underground przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

26. Gdynia Underground nie akceptuje pobytu zwierząt.

27. Każdy Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Obiekt Gdynia Underground (FHU Hanna Szymiec) z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 lutego 37 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

28. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Gdynia Underground może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Gdynia Underground, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Gdynia Underground.

29. W sytuacji złamania postanowień regulaminu, a w szczególności zniszczenia mienia obiekt ma prawo przekazać dane osobowe do międzynarodowej bazy niechcianych gości (czarna lista) oraz do serwisu internetowego https://www.guests-blacklist.com.

30. Gdynia Underground może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Gdynia Underground lub innych osób przebywających w Gdynia Underground, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie Gdynia Underground.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

ANULACJA REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z personelem Gdynia Underground telefonicznie +48 575 444 066 lub mailowo: gdyniaunderground@gmail.com.

Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. Pozostałą część kwoty za nocleg należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu), wpłacony zadatek (lub cała kwota rezerwacji) przepada i nie jest zwracany/a.

REKLAMACJE:

1. Reklamacje Usługobiorca może przesyłać na adres e-mail: gdyniaunderground@gmail.com; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.